Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2018

3231 cf4a
jailbreak
Reposted fromkopytq kopytq viaiamnotarobot iamnotarobot

March 13 2018

Nie można jedną nogą iść do przodu, a drugą się cofać!
— wykłady
2003 4762
Reposted fromeazyi eazyi viaplutonegzekucyjny plutonegzekucyjny

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski
Reposted fromctrl-c ctrl-c viaplutonegzekucyjny plutonegzekucyjny
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viaiamnotarobot iamnotarobot
2531 f58b 500
ul. Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu, lata 40 i 90.
Reposted fromczinok czinok viaiamnotarobot iamnotarobot
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viaiamnotarobot iamnotarobot
8919 bee8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaiamnotarobot iamnotarobot
7971 9b85 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaiamnotarobot iamnotarobot
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaiamnotarobot iamnotarobot
5211 37f3 500
Reposted fromantichris antichris viaiamnotarobot iamnotarobot

January 31 2018

7400 3aa5 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiamnotarobot iamnotarobot
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

October 22 2017

6051 058c 500

October 12 2017

2523 9887
Reposted fromcigarettes cigarettes viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl